ഹോംവിവരാവകാശം

Rights to information

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍, അസിസ്റ്റന്റ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ അപ്പ്ലറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നിവരുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും:

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

പി.എം.ബിനുകുമാര്‍

2307490

9447694053

അപ്പ്ലറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീമതി.ഭാഗീരഥി ദേവി

2307126

9495824202

 

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍
ടര്‍ബോ പള്സ് ടവര്‍ ,പി.എം.ജി ജങ്ഷന്‍
തിരുവനന്തപുരം-33

ഫാക്സ്

0471 2307490

ഓഫീസ്

0471 2307263

ഇ-മെയില്‍:-  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.